Geschiedenis

Geschiedenis

In 1996 was er in de toenmalige gemeente Wymbritseradiel een grote ruilverkaveling aan de gang. In die ruilverkaveling was er sprake van de aanleg van een aantal dorpsbosjes in de dorpen Nyland, Scharnegoutum en Heeg. In het budget van de ruilverkaveling was een bescheiden bedrag hiervoor opgenomen. Dit was voor H. van de Water uit Heeg aanleiding om een plan te ontwikkelen voor een heempark in Heeg. Dit is in 1996 gepresenteerd aan het dorp in een vergadering van Plaatselijk Belang Heeg. Daarbij bleek dat er voldoende draagvlak was binnen het dorp om te starten met het verder uitwerken van de plannen voor een heempark en het vinden van financiële draagkracht. Hierbij hebben meerdere studenten van Bosbouwschool te Velp een rol gespeeld bij het verder uitwerken van de plannen en het schrijven van een beheersplan voor de eerste 12 jaar.

Om de verdere ontwikkeling van een heempark in Heeg goed mogelijk te maken werd besloten een stichting op te richten; Stichting Heempark Heeg. De stichting werd opgericht op 12-11-1997. De stichting heeft tot doel;

- educatieve en recreatieve activiteiten te coördineren.

- het beheer en het gebruik van het heempark te coördineren.

- het onderhouden van alle relaties met externe organisaties die een relatie onderhouden met het heempark.

De aanleg van het heempark van Heeg is uiteindelijk gestart in 1999. Het ontwerp is tot stand gekomen door samenwerking van de gemeente Wymbritseradiel, Dienst Landelijk Gebied, Stichting Heempark Heeg en Bureau Noordpeil. De financiën voor het realiseren van het heempark zijn door Stichting Heempark Heeg bij elkaar gezocht. Het laatste deel van het heempark is uiteindelijk in 2002 gerealiseerd.

Omdat oorspronkelijk de gemeente Wymbritseradiel en na de gemeentelijk herindeling, de gemeente Sudwest Fryslan, de ondergrond in erfpacht heeft, is er met Stichting Heempark Heeg een overeenkomst gesloten over het beheer. De gemeente SWF heeft ingestemd met een beheerssubsidie om het beheer van het heempark mogelijk te maken. SHH zorgt daarmee voor het beheer van het heempark. SHH is een vrijwilligersorganisatie.